Právní upozornění

Pročtěte si prosím pozorně níže uvedené informace a mějte je prosím na vědomí při každém použití těchto webových stránek. Merkur Versicherung Aktiengesellschaft (dále jen „MERKUR") si vyhrazuje právo své webové stránky kdykoli doplnit, měnit informace na nich umístěné a/nebo je vymazat.

Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů je pro společnost MERKUR prioritou a zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné a s osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679).

Společnost MERKUR, jakožto správce osobních údajů, shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) osobní údaje v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Jednotlivé účely, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny a rozvedeny v níže přiložených Zásadách zpracování osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit elektronicky na office@merkur.cz nebo datenschutz@merkur.at, dopisem na adresu Merkur Versicherung AG - Merkur pojišťovna, organizační složka, Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně prostřednictvím zákaznického portálu https://portal.merkur.at.

Bližší informace ke zpracování Vašich osobních údajů naleznete na níže uvedeném odkaze:

 

Informace
MERKUR na svých webových stránkách poskytuje informace o své společnosti, pojistných produktech a službách, jakož i související informace. Nejedná se však o návrh na uzavření smlouvy. K uzavření pojistné smlouvy dochází přijetím nabídky navrhovatele pojistitelem. Pojištění se řídí ustanoveními pojistné smlouvy, příslušnými všeobecnými a zvláštními pojistnými podmínkami. 

Odpovědnost
Tyto webové stránky a informace, které obsahují, jsme vytvořili s maximální pečlivostí. I přesto však MERKUR nemůže převzít odpovědnost za to, že uvedené informace budou vždy bezchybné, správné, úplné a/nebo aktuální. Uvedené informace nepředstavují odborné poradenství a nemohou je nahradit. Budete-li mít o poskytnutí poradenství zájem, obraťte se prosím na kontaktní místa společnosti MERKUR.

Na těchto webových stránkách se mohou vyskytovat odkazy, pomocí nichž budete přesměrování na jiné externí stránky. MERKUR neodpovídá za obsah externích stránek, na něž jste dostali prostřednictvím odkazu, ani za jakýkoli jiný odkaz uvedený na externích webových stránkách. Umístění odkazů na našich webových stránkách neznamená, že by společnost MERKUR doporučovala či podporovala informace vyplývající z těchto odkazů, a nevyjadřuje ani názor společnosti MERKUR.

Upozorňujeme dále, že společnost MERKUR neodpovídá za škody, které mohou vzniknout z přímého či nepřímého použití těchto webových stránek či z přístupu na externí webové stránky při využití odkazů (např. v důsledku přenosu virů).

Společnost MERKUR neodpovídá a neručí za stahované formuláře, zejména za jejich aktuálnost, vhodnost pro požadovaný účel ani za to, že neobsahují viry.

Společnost MERKUR usiluje o to, aby její webové stránky byly dostupné za všech okolností, avšak nemůže za splnění tohoto požadavku převzít odpovědnost. Společnost MERKUR si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit, doplňovat a/nebo smazat informace či služby, které na svých webových stránkách nabízí.

Chtěli bychom výslovně upozornit na to, že u veškerých programů je prioritou zásada prevence a předcházení škodám a že tyto programy jsou určeny pro zdravé osoby. Pokud nejste zcela zdráv(-a) nebo pokud máte pochybnosti, zda mají nabízené programy pro Vás smysl a zda jsou pro Vás vhodné, měli byste si tuto skutečnost nechat před svou účastí na některém z nabízených programů z vlastní iniciativy lékařsky prověřit.

Zabezpečení osobních údajů
Upozorňujeme na to, že internet jako takový (World Wide Web) je veřejně přístupný. Dobrovolné předávání osobních údajů a informací vztahujících se k Vaší osobě prostřednictvím internetu se vždy děje na Vaše vlastní riziko. Při přenosu dat může dojít k jejich ztrátě nebo se mohou dostat do rukou nepovolaným osobám.

Autorská práva
Uspořádání i obsah těchto webových stránek jsou chráněny z hlediska autorských práv. Webové stránky nesmí být bez výslovného souhlasu společnosti MERKUR zčásti ani vcelku kopírovány, měněny či rozmnožovány.

Rovnost pohlaví
Redakční tým těchto webových stránek se z jazykového hlediska snaží zachovávat rovnost pohlaví. Je-li to možné, jsou jednotlivé výrazy používány jak v ženském, tak mužském rodu daného slova.

Je-li však za účelem lepší srozumitelnosti textu použit pouze ženský nebo mužský rod, platí zvolená forma pro obě pohlaví bez rozdílu.

Newsletter
Newsletter je zasílán zákazníkům či zájemcům o pojištění na jejich výslovnou žádost (učiněnou písemně nebo elektronicky) anebo bez souhlasu, pokud původně zákazník zasílání takového newsletteru neodmítl. Z odběru newsletterů se lze kdykoli odhlásit. Pokyny k odhlášení naleznete v newsletteru.

Google Analytics
Tyto webové stránky používají program Google Analytics, tj. službu analýzy používání internetových stránek společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. „cookies". Cookies jsou textové soubory, které se uloží do Vašeho počítače a umožní analyzovat Vaše užívání těchto internetových stránek. Informace generované prostřednictvím cookies, které monitorují Vaše využívání těchto webových stránek (včetně Vaší IP-adresy), vyhodnocuje společnost Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme nicméně na to, že v takovém případě zřejmě nebudete moci plně využívat všech funkcí těchto webových stránek.

Řešení sporů
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v případě poskytování neživotního pojištění a dalších služeb Česká obchodní inspekce, a to v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Více informací naleznete na webové stránce www.coi.cz.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze životního pojištění je finanční arbitr, a to v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Více informací naleznete na webové stránce www.finarbitr.cz.

Spory z pojistné smlouvy sjednané on-line lze také řešit prostřednictvím Platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí. Více informací naleznete na internetové stránce www. ec.europa.eu/consumers.

Veškeré právní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Merkur Versicherung Aktiengesellschaft, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84, 8010 Graz

Tel: +43 316/8034-0 | Fax: +43 316/8034-2534
E-mail: merkur@merkur.at a office@merkur.cz

Zapsaná u Krajského soudu pro ZRS Graz pod č. FN 38045z

Stav: květen 2018

© Merkur Versicherung AG 2018, všechna práva vyhrazena.