PRAVIDLA SOUTĚŽE „FACEBOOK POST“


1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE

 • 1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Facebook Post“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.
 • 1.2 Pořadatelem Soutěže je společnost Merkur Versicherung Aktiengesellschaft, se sídlem Joanneumring 22, 8010 Graz, Rakouská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem pro ZRS Graz pod č. 38045z („Pořadatel“).
 • 1.3 Pořadatel Soutěže je provozovatelem facebookové stránky „Pojišťovna Merkur Versicherung AG“ https://www.facebook.com/Pojistovna-Merkur-Versicherung-AG-1977686932517282/ („Facebooková stránka“). Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook („Facebook“) a nijak s ním nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení se Soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům Soutěže; účastník Soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli, a nikoliv Facebooku.

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

 • 2.1 Soutěž bude probíhat od 07.02.2019 14:00 hod. do 13.02.2019 10:00 hod. na území České republiky („Doba konání Soutěže“ a „Místo konání Soutěže“).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

 • 3.1 Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která má zřízen aktivní osobní účet na Facebooku a splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).
 • 3.2 Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání Soutěže aktivní svůj osobní facebookový účet, zároveň tento Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku. V případě zániku facebookového účtu Soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být Soutěžící Pořadatelem vyloučen ze Soutěže.
 • 3.3 Jediná osoba se smí účastnit pouze prostřednictvím jediného facebookového účtu. V případě, že by se tentýž Soutěžící účastnil z více účtů, budou všechny jeho odpovědi ze všech účtů ze Soutěže vyřazeny.
 • 3.4 Účast v soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.
 • 3.5 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a jeho dceřiných společností, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem na organizaci a realizaci Soutěže, i jejich osoby blízké. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může výhru postupem dle článku 4.9 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným, např. k marketingovým či dobročinným účelům.
 • 3.6 Do Soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE, VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A VÝHRY V SOUTĚŽI

 • 4.1 Okamžikem zahájení Soutěže Pořadatel zveřejní na Facebookové stránce příspěvek s výzvou k zapojení se do Soutěže („Soutěžní výzva“).
 • 4.2 Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže „olajkují“ a vloží komentář („Soutěžní komentář“) pod Soutěžní výzvu.
 • 4.3 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími (viz článek 3.6 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.
 • 4.4 Výhrou v soutěži je čtyřicet osm (48) vstupenek (8 balíčků po 6 vstupenkách) na domácí zápasy HC Sparta Praha s HC Energie Karlovy Vary konaný dne 01.03.2019 v 18:30 hod., s HC Verva Litvínov konaný dne 03.03.2019 v 15:00 hod. a s HC Bílí Tygři Liberec konaný dne 08.03.2019 v 18:00 hod. v O2 Areně v Praze („Výhra“).
 • 4.5 Pořadatel vylosuje ze Soutěžících, kteří splní podmínky uvedené v těchto Pravidlech celkem 8 (8) Soutěžících, kteří získají Výhru (jednotlivě jako „Výherce“ nebo společně jako „Výherci“).
 • 4.6 Losování proběhne po uplynutí Doby konání Soutěže za účasti zástupců Pořadatele bez zbytečného odkladu. O výsledku bude vyhotoven písemný protokol. Na základě slosování poté vyhotoví Pořadatel seznam Výherců, který bude bez zbytečného odkladu zveřejněn na Facebookové stránce, a to tak, že uvede jména a příjmení Výherců dle osobního facebookového profilu, pod kterým soutěžili.
 • 4.7 Výherci berou na vědomí, že budou zveřejněni s uvedením jejich jména a příjmení dle jejich osobního facebookového profilu, a to nejdéle po dobu jednoho (1) roku po skončení Doby trvání Soutěže.
 • 4.8 V případě, že se Soutěže zúčastní méně než osm (8) Soutěžících, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda a jak rozdělí Výhry nebo zda Soutěž či její část zruší.
 • 4.9 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Výhru podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda vylosuje jako Výherce jiného Soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, nebo zda Výhru použije k jiným, např. k marketingovým nebo dobročinným účelům.

5. PŘEDÁNÍ VÝHER VÝHERCŮM

 • 5.1 Výherce musí nejpozději v den ukončení soutěže do 18:00 hod. od zveřejnění seznamu Výherců na Facebookové stránce sám Pořadatele kontaktovat, a to na telefonním čísle 720 961 199. V případě, že Výherce v uvedené lhůtě Pořadatele nekontaktuje, propadá tato Výhra Pořadateli Soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
 • 5.2 Výhra v Soutěži bude Výherci předána v době a místě, které mu Pořadatel sdělí, nedohodne-li se Pořadatel s Výhercem jinak.
 • 5.3 Pokud si Výherce Výhru nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 5.1 těchto Pravidel.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU

 • 6.1 Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost Merkur Versicherung Aktiengesellschaft, se sídlem Joanneumring 22, 8010 Graz, Rakouská republika je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu jména a příjmení dle jejich osobního facebookového profilu, případně další údaje sdělené Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany
 • veřejnoprávních orgánů.
 • 6.2 Pokud Soutěžící při registraci dobrovolně zaškrtne příslušné políčko, souhlasí rovněž se zpracováním svých osobních údajů za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do marketingové databáze pro nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích Pořadatele a marketingových nabídkách výrobků a služeb Pořadatele, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů, s využitím všech kontaktů uvedených v příslušném formuláři.
 • 6.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu, než dojde k odvolání souhlasu. Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailu office@merkur.cz.
 • 6.4 Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), a v Rakousku Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at).
 • 6.5 Účastí v Soutěži dává Soutěžící svolení s tím, aby Pořadatel v souvislosti s případnou Výhrou, a zejména jejím předáním, bezplatně zachycoval, zobrazoval, rozmnožoval a rozšiřoval podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se Soutěžícího, nebo projevy jeho osobní povahy, písemnosti, jméno, příjmení, případně jméno a příjmení dle osobního facebookového profilu Soutěžícího, použité v rámci účasti v Soutěži, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele nebo organizátora, a to po dobu konání Soutěže a dále po dobu jednoho (1) roku od konce doby konání Soutěže.

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 • 7.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na webové stránce www.merkur.cz/aktuality („Webová stránka“).
 • 7.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese office@merkur.cz a telefonním čísle 720 961 199 .
 • 7.3 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
 • 7.4 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook či souvisejících webových stránek.
 • 7.5 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude vyhlášena na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.
 • 7.6 Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.
 • 7.7 Výhru ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.
 • 7.8 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.
 • 7.9 Soutěžící nese odpovědnost za jakýkoliv obsah, který vkládá jako Soutěžní komentář do Soutěže. Soutěžící rovněž odpovídá Pořadateli za veškerou újmu, kterou by tímto případně způsobil třetím osobám. Soutěžící je povinen vkládat jakožto Soutěžní komentář pouze takový obsah, k jehož vložení je plně oprávněn, jestliže takovému vložení nebrání žádná práva (práva duševního vlastnictví, osobnostní práva apod.) třetích osob, a zároveň takový obsah, který není v rozporu s příslušnými právními předpisy České republiky.
 • 7.10 Dojde-li v rámci účasti v Soutěži, zejména umístěním Soutěžního komentáře k Soutěžní výzvě k vytvoření autorského díla Soutěžícím ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon („Autorský zákon“), poskytuje Soutěžící v momentu umístění Soutěžního komentáře Pořadateli oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít (licence). Licence se poskytuje bezúplatně, jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv Soutěžícího a ke všem známým způsobům užití ve smyslu Autorského zákona. Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě. Soutěžící se současně účastí v Soutěži zavazuje a prohlašuje, že disponuje i nezbytným souhlasem třetích osob případně uvedených v Soutěžním komentáři s užitím Soutěžního komentáře v rozsahu licence.
 • 7.11 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 • 7.12 Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
 • 7.13 Vaše údaje mohou být zpracovávány také za účelem pořádání soutěží na facebookových stránkách „Pojišťovna Merkur Versicherung AG" https://www.facebook.com/Pojistovna-Merkur-Versicherung-AG-1977686932517282/ („Facebooková stránka"). Merkur Versicherung Aktiengesellschaft jakožto správce osobních údajů je oprávněna osobní údaje soutěžících v rozsahu jména a příjmení dle jejich osobního facebookového profilu, případně další údaje sdělené pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.