JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŠKODY?


Pečlivě si prostudujte svou pojistnou smlouvu a zjistěte, jaké nároky můžete v důsledku pojistné události uplatňovat. V případě nejasností se můžete obrátit na svého poradce nebo na zástupce pojistitele pro Českou republiku, společnost Merkur Lifestyle s.r.o. Vzniklou škodu nahlaste co nejdříve. 

Škodu lze nahlásit několika způsoby:

 • E-mailem: hlaseni@merkur.cz
 • Telefonicky: +420 222 980 955, +420 277 015 231
 • Vytištěným a vyplněným formulářem pro daný typ pojistné události, který odešlete:        
           - poštou na adresu: Merkur Lifestyle s.r.o., Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4
           - naskenovaný e-mailem: hlaseni@merkur.cz

Soukromé zdravotní pojištění

 • Písemné oznámení škodní události na výše uvedený e-mail v rámci programu Hospitalizace, Vážná onemocnění, Operace

Úrazové pojištění

Pojištění majetku

 • Formulář oznámení věcné škody
 • Formulář oznámení škody z pojištění odpovědnosti 

Jaké další dokumenty jsou potřeba? 

Soukromé zdravotní pojištění a úrazové pojištění

 • Veškeré lékařské zprávy o průběhu léčení
 • Propouštěcí zprávy z hospitalizace a záznamy z rehabilitačních klinik
 • Potvrzení o pracovní neschopnosti

Pojištění majetku

 • Fotodokumentace poškozených věcí
 • Seznam poškozených věcí
 • Policejní protokol, je- li to relevantní (v případech vloupání, krádeže, atd.)

Jak probíhá proces vyřízení škodné události?
Pojistné plnění je splatné do 15 dnů ode dne skončení šetření pojistné události, pokud pojistitel zjistí svou povinnost poskytnout pojistné plnění. Při procesu vyřizování škodné události se vychází z platného znění pojistných podmínek pro danou oblast.