Zásady zpracování osobních údajů

Tímto si dovolujeme Vás informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v rámci realizace smluvního (pojistného) vztahu a poučit Vás o právech vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679 – „GDPR“).

Správci Vámi poskytnutých osobních údajů jsou společnosti:

Merkur Versicherung AG (dále jen „Merkur Versicherung AG“)
se sídlem Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84, 8010 Graz, Rakousko
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Zemského soudu pro ZRS v Grazu pod číslem 38045 z.
Tel: +43 316 8034-0
Fax: +43 316/8034-2534
E-mail: merkur@merkur.at

a

Merkur Versicherung Aktiengesellschaft - Merkur pojišťovna, organizační složka (dále jen „Merkur Versicherung AG - Merkur pojišťovna, organizační složka“)
se sídlem Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 087 89 487,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 298468.
Tel: 220 980 955
E-Mail: office@merkur.cz

a

Merkur Lifestyle s.r.o. (dále jen „Merkur Lifestyle“)
se sídlem Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 05619556,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 267461.
Tel: 220 980 955
E-Mail: office@merkur.cz

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit elektronicky také na datenschutz@merkur.at.

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás prostřednictvím návrhu na sjednání pojištění nebo na základě informací od třetích osob. Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme za účelem před-smluvní analýzy Vašich požadavků a potřeb, poskytnutí poradenství, uzavření pojistné smlouvy a plnění smluvního vztahu. Zpracování Vašich osobních údajů provádíme v souladu s GDPR, se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy.

Osobní údaje mohou být také zpracovávány prostřednictvím pověřených zpracovatelů umístěných v členských zemích EU, a to podle pokynů společnosti Merkur Versicherung AG, se stejnou úrovní zabezpečení osobních údajů. Zpracování údajů v České republice bude prováděno pověřenou společností Merkur Lifestyle s.r.o, která rovněž funguje jako přímá kontaktní osoba pro zákazníky a správce Vámi poskytnutých osobních údajů a zároveň někdy jako zpracovatel pro Merkur Versicherung AG. Při prodeji pojištění společností Merkur Versicherung AG - Merkur pojišťovna, organizační složka budou Vaše osobní údaje zpracovány též touto společností, která je správcem Vámi poskytnutých osobních údajů a zároveň někdy zpracovatelem pro Merkur Versicherung AG.

Pokud podléhá zpracování osobních údajů Vašemu souhlasu, máte jako subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu znamená, že již nebudeme moci dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem uvedeným v souhlasu, pokud neexistuje jiný právní titul pro oprávněné zpracování. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží, můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu zaslaného na office@merkur.cz nebo na datenschutz@merkur.at, dopisem zaslaným na adresu Merkur Lifestyle s.r.o., Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně prostřednictvím zákaznického portálu https://portal.merkur.at.

FAQ/
Často kladené otázky

V jakém rozsahu jsou osobní údaje zpracovávány?

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím návrhu na sjednání pojištění, údaje nezbytné pro plnění smluvního vztahu a údaje získané od třetích osob (např. lékařů, odborných znalců a zprostředkovatelů pojištění). Tyto údaje mj. zahrnují: jména a příjmení, datum narození, rodné číslo, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, údaje k pojistné ochraně dle typu pojištění (např. údaje k předmětu pojištění, k pojištěným osobám apod.), pojistnou částku, dobu trvání smlouvy, výši pojistného a bankovní spojení. Při vzniku škody zpracováváme dodatečně Vámi poskytnuté informace vztahující se ke škodné události (např. datum škody, příčinu škody, fotodokumentaci) a údaje k poskytnutí pojistného plnění (např. výši pojistného plnění, bankovní spojení). Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány také údaje získané od třetích osob, které jsou pověřeny šetřením pojistné události (např. odborný znalec, likvidátor), mohou k události poskytovat informace (úřady, svědci apod.), nebo údaje získané od dalších subjektů v souvislosti s pojistným plněním (opravárenské dílny, řemeslníci, lékaři, nemocnice apod.). Údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění níže uvedených účelů. Je-li pro konkrétní případ požadováno méně údajů, než je výše popsáno, jsou osobní údaje zpracovávány v užším rozsahu.

Za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány?

a) Uzavření pojistné smlouvy správa a plnění smluvního vztahu: Zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím Vámi podaného návrhu na sjednání pojištění je nutné pro posouzení pojistného rizika a rozhodnutí o přijetí návrhu. Pokud dojde k uzavření požadované pojistné smlouvy, zpracováváme tyto údaje v souvislosti s realizací smluvního vztahu, např. vystavení pojistky a předpisu pojistného. Při vzniku škodné události zpracováváme dodatečné údaje k této události za účelem stanovení rozsahu a výše nároku na pojistné plnění. Za účelem posouzení pojistného rizika, posouzení a splnění nároků z konkrétní pojistné události dochází ke zpracování údajů o Vašem zdravotním stavu, a to prostřednictvím nezbytných údajů poskytnutých ze strany lékařů provádějících vyšetření či ošetřujících lékařů, nemocničních zařízení, jiných zařízení poskytujících zdravotní péči nebo zajišťujících zdravotní prevenci a ze strany poskytovatelů sociálního zabezpečení. b) Statistiky související s poskytováním pojištění: Některé Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem vypracování statistik souvisejících s poskytováním pojištění, např. pro vytváření nových pojistných produktů nebo k plnění právních předpisů souvisejících s dohledem nad finančními trhy. Údaje v rámci již existujícího smluvního vztahu mezi klientem a společností Merkur Versicherung AG jako pojistitelem, se zpracovávají za účelem zkvalitnění péče a služeb zákazníkům, např. k poskytnutí odborného poradenství při změně nebo doplnění pojistné smlouvy, k učinění vstřícných rozhodnutí nad rámec smluvních povinností nebo pro poskytování souvisejících informací. c) Zpracování osobních údajů pro účely plnění právních povinností: Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem plnění právních povinností, kterými jsou např. právní předpisy související s dohledem nad finančními trhy, povinnosti vůči České národní bance, povinnost archivace po zákonem stanovenou dobu, zjišťování a uchovávání informací z důvodu daňových povinností či právní předpisy spojené s poskytováním poradenství. V oblasti životního pojištění zpracováváme údaje o Vaší daňové rezidenci z důvodu plnění povinností uložených právními předpisy za účelem výměny informací o daňových poplatnících jiných států a jejich příjmech. Vedle výše uvedeného jsme podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů povinni plnit povinnosti za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání. I k tomu zpracováváme Vaše osobní údaje (např. identifikační údaje, údaje o zdroji peněžních prostředků). d) Marketingové účely: Vaše údaje mohou být zpracovávány také za účelem nabízení našich vlastních produktů a služeb, jakož i produktů a služeb našich spolupracujících partnerů a společností ze skupiny Merkur a pro účely průzkumu trhu. Pro reklamu lépe sladěnou s Vašimi zákaznickými potřebami nebo k vypracování vhodné nabídky shromažďujeme a analyzujeme údaje relevantní pro naše marketingové účely. Náš oprávněný zájem spočívá v tom, abychom nabízeli pro stávající nebo potenciální zákazníky pojistné produkty a služby přizpůsobené zákaznickým potřebám. Vaše údaje mohou být zpracovávány také za účelem pořádání soutěží na facebookových stránkách „Pojišťovna Merkur Versicherung AG" https://www.facebook.com/Pojistovna-Merkur-Versicherung-AG-1977686932517282/ („Facebooková stránka"). Merkur Versicherung Aktiengesellschaft jakožto správce osobních údajů je oprávněna osobní údaje soutěžících v rozsahu jména a příjmení dle jejich osobního facebookového profilu, případně další údaje sdělené pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoliv písemně, prostřednictvím e-mailu anebo zákaznického portálu, odvolat. Souhlas je poskytován na dobu 10 let ode dne jeho udělení, případně do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu se zasíláním obchodních sdělení nemá vliv na poskytnutí služby. e) Povinnosti v oblasti pojišťovnictví: Vaše údaje zpracováváme za účelem umožnění koordinované výměny informací mezi pojišťovnami, a to zejména za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání ve smyslu ustanovení § 129b zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů a výměny osobních údajů mezi pojišťovnami (pojistiteli) jakožto společnými správci osobních údajů v rámci Svazu pojišťovacích institucí v Rakouské republice příp. České asociace pojišťoven v České republice. V případě zpracování Vašich osobních údajů za jiným účelem, než je uvedeno výše, Vás budeme o této skutečnosti informovat.

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Pokud je to k dosažení výše uvedených účelů nutné nebo zákonem předepsané, jsou osobní údaje v určitých případech zpřístupněny oprávněným příjemcům. Zejména se jedná o následující příjemce: a) Soupojistitel a zajistitel Při pojištění určitých rizik spolupracujeme úzce se specializovanými zajistiteli, kteří pro nás zajišťují kontrolu rizik a pojistných událostí. Dále může dojít při pojištění určitých rizik k dělení rizika mezi několik (sou-)pojistitelů. Přitom může být požadováno zpřístupnění Vašich údajů zajistitelům nebo soupojistitelům za účelem kontroly rizika a pojistných událostí. b) Ostatní pojistitelé V jednotlivých případech může být nutná výměna údajů s jinými pojistiteli, jako např. v případě souběhu více pojištění (množné pojištění), při zákonném přechodu pohledávky nebo při realizaci vyrovnání pohledávek mezi pojistiteli při množném pojištění. V takovém případě jsou zpřístupněny pouze údaje nezbytné pro daný jednotlivý případ. c) Pojišťovací zprostředkovatelé Pokud o Vás pečuje pojišťovací zprostředkovatel, pak tyto Vaše osobní údaje shromažďuje, zpracovává a předává společnosti Merkur Versicherung AG za účelem ověření rizika, k realizaci Vaší pojistné smlouvy a ke kontrole škodné události. Rovněž můžeme předat Vaše osobní údaje Vašemu pojišťovacímu zprostředkovateli, pokud je to nezbytné pro účely péče o Vás. d) Kooperační partneři Abychom Vám mohli nabídnout rozsáhlé a odborné poradenství, spolupracujeme s kooperačními partnery, kterým předáváme údaje o zákazníkovi nezbytné k uzavření smlouvy a plnění povinností ze smlouvy. e) Externí poskytovatelé služeb Dále využíváme k plnění některých našich smluvních a zákonných povinností externí poskytovatele služeb, kterým předáváme údaje o zákazníkovi nezbytné k plnění povinností ze smlouvy. f) Úřady, soudy a ostatní třetí osoby Jako pojišťovna podléháme přísným požadavkům na regulaci a rovněž kontrole ze strany orgánů dohledu. Na základě žádosti úřadů nebo soudů tak musíme předat osobní údaje pojistníků, případně pojištěných. Při kontrole případů jednotlivých škodných událostí může dojít k tomu, že přizveme třetí osoby, jako např. lékaře, nemocnice, odborné znalce nebo osoby pověřené likvidací škodné události, a těmto subjektům osobní údaje předáme. g) Příjemci údajů o zdravotním stavu Údaje o zdravotním stavu jsou zasílány jen v konkrétním odůvodněném případě a jen v rámci Vámi uděleného souhlasu, příp. bez udělení Vašeho výslovného (v jednotlivém konkrétním případě) souhlasu dle stanovených právních předpisů pouze následujícím příjemcům: lékaři konající prohlídku nebo ošetřující lékaři, nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení či poskytovatelé preventivní péče, zdravotní pojišťovny, zajistitelé nebo soupojistitelé nebo ostatní pojistitelé, kteří spolupůsobí při likvidaci nároků z pojistné události (např. při množném pojištění), přizvaní oprávnění odborní znalci nebo zákonní zástupci příslušné osoby, soudy, státní zastupitelství, správní úřady, smírčí orgány nebo ostatní subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a jejich orgány včetně jimi jmenovaných odborných znalců.

Kde jsou osobní údaje uchovávány?

Údaje zpracovávané společností Merkur Versicherung AG a Merkur Lifestyle jsou uchovávány ve vlastním interním počítačovém centru v Grazu.

Jsou osobní údaje předávány příjemcům ve třetích zemích?

Vaše osobní údaje předáváme v souladu s čl. 45 GDPR na základě řádně uzavřených smluv našim zajišťovnám ve Švýcarsku, a to za existence rozhodnutí Evropské komise ze dne 26. července 2000 (2000/518/ES) o odpovídající ochraně. V případě, že bude nezbytné předat Vaše osobní údaje příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor, bude takové zpracování prováděno pouze za předpokladu, že Komise rozhodla, že tato třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany, případně existují jiné vhodné záruky pro ochranu osobních údajů (např. závazná podniková pravidla dle čl. 47 GDPR či na základě standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Komisí či přijatých dozorovým orgánem a schválených Komisí v souladu s článkem 46 GDPR).

Po jakou dobu jsou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání pojistné smlouvy či šetření pojistné události. Osobní údaje dále uchováváme na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde archivační lhůta od ukončení pojištění, resp. od vyřízení pojistné události, může činit až 17 let. Osobní údaje archivujeme také za účelem plnění zákonných archivačních povinností, stanovených zejména v daňových předpisech, zákoně o účetnictví a dále zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Jaká práva máte jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Jako subjekt údajů máte v souladu s čl. 15 až 22 GDPR s ohledem na údaje shromažďované a zpracovávané o Vaší osobě vůči společnosti Merkur Versicherung AG a společnosti Merkur Lifestyle následující práva: • právo na přístup k osobním údajům; • právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů; • právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně; • právo na omezení zpracování osobních údajů; • právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů; • právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu; • právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).