Pojišťovací koncern Merkur

V rámci koncernu Merkur byl v roce 2018 zaznamenán rostoucí vývoj pojistného. Objem přijatého pojistného se meziročně zvýšil o 1,7 % na 582,8 mil. EUR, z toho připadá 15,7 % na dceřiné společnosti pojišťovny Merkur v jihovýchodní Evropě. Celkový počet pojištěných rizik klesl na 1.447.069 (2017: 1.526.273). Jedná se o meziroční snížení o 5,2 %, které je zapřičiněno především prodejem společnosti Merkur BH osiguranje d.d. pojišťovací skupině Vienna Insurance Group. Celkově dosáhl pojišťovací koncern Merkur pozitivní zisk před zdaněním (EGT) ve výši 9,8 mil. EUR.

Vývoj hospodaření v Rakousku 

Pojišťovna Merkur Versicherung AG vykázala v roce 2018 na domácím rakouském trhu opět solidní  meziroční nárůst objemu pojistného. Celkové přijaté pojistné v rámci všech pojistných odvětví dosáhlo výše 493,7 mil. EUR, což znamená celkový nárůst o 5,1 % a pokračování úspěšného stabilního růstu v návaznosti na předchozího období (2017: + 5,1 %). Podobně vzrostl také počet pojištěných rizik, kterých bylo v roce 2018 1.004.391 (2017: 990.414 rizik). Celkové náklady na vypořádání nároků z pojistných událostí za rok 2018 činily 353,4 mil. EUR, což odpovídá meziročnímu navýšení o 5,6 %.

Celkový hospodářský výsledek roku 2018 je ovlivněn přetrvávající nízkou mírou úrokových sazeb z běžných finančních investic na kapitálových trzích. Další zátěž pro kapitálové trhy představují Brexit a obchodní spory mezi USA a Čínou. Zisk před zdaněním (EGT) činil 9,8 mil. EUR.

Soukromé zdravotní pojištění. Soukromé zdravotní pojištění dokázalo i v roce 2018, že je pro pojišťovnu Merkur stěžejním segmentem. Pojistné se meziročně zvýšilo o 6,9 % na 397,9 mil. EUR, čímž byl výrazně překonán plánovaný tržní průměr (+ 4,0 %). Pojistné plnění vyplacené ze soukromého zdravotního pojištění vzrostlo na 270,0 mil. EUR. Počet pojištěných rizik se navýšil na 616.360 a vykázal tak meziroční nárůst o 3,6 %.

Pojištění majetku. Přijaté pojistné v rámci pojištění majetku opět zaznamenalo meziroční nárůst o 1,2 % (2017: + 1,1 %) a činilo 20,7 mil. EUR. 

Úrazové pojištění. V rámci úrazového pojištění došlo v roce 2018 pouze k mírnému poklesu ve výši 0,6 % (2017: - 0,9 %). Celkové přijaté pojistné činilo v tomto odvětví 29,0 mil. EUR.

Životní pojištění. Negativní vývoj na trhu životního pojištění se projevil také v hospodářském výsledku Merkur Versicherung AG. Objem přijatého pojistného klesl pod vlivem nízkých úrokových sazeb o 3,9 % na 46,1 mil. EUR. Klientům životního pojištění bylo v uplynulém obchodním roce vyplaceno na pojistném plnění celkem 55,4 mil. EUR.

Vývoj v zahraničí

Zahraniční obchod vykázal v roce 2018 stabilní vývoj. V regionu jihovýchodní Evropy (CEE) – ve Slovinsku, Chorvatsku a Srbsku - dosáhla pojišťovna Merkur celkového objemu přijatého pojistného ve výši 89,0 mil. EUR. Ke konci roku 2018 bylo pojištěno celkem 442.678 rizik.

Pozitivní vývoj zaznamenala pojišťovna Merkur v Chorvatsku. Přijaté pojistné se meziročně navýšilo o 2,9 % a dosáhlo celkové hodnoty 37,5 mil. EUR. Na chorvatském trhu životního pojištění zaujímá Merkur s podílem 8,1 % objemu celkového pojistného 7. místo. 
Také ve Slovinsku byl vykázán pozitivní vývoj hospodaření. Výše přijatého pojistného meziročně vzrostla o 2,4 % na 47,2 mil. EUR. Tržní podíl ve výši 7,98 % znamená 5. místo v segmentu životního pojištění. 

Trh v Srbsku se projevil jako obtížný. Objem přijatého pojistného srbské dceřiné společnosti Merkur osiguranje a.d.o. klesl v roce 2018 na 6,6 mil. EUR.